As prácticas de Joao Manuel

O noso alumno de ciclo Medio, Joao Manuel, cóntanos a súa experiencia nas prácticas que está a realizar en Coimbra.

Our student, Joao Manuel, tells us about his experience in the internship he is doing in Coimbra.

Así, coméntanos que na empresa lle vai ben, que está a realizaar varias tarefas e que as máis importantes e delicadas hai que ter moito coidado, porque se o fas mal tes que repetir de novo todo o proceso.

So, he tells us that he is doing well in the company, that he is carrying out various tasks and that the most important and delicate ones require a lot of care, because if you do it wrong you have to repeat the whole process again.

No tocante a súa experiencia de aprendizaxe, estalle resultando bastante interesante. Ao ser nunha empresa vai vendo como é a realidade fóra dun entorno controlado e ademáis, ao ser noutro país, vaise enriquecendo das diferentes metodoloxías de traballo e de organización.

In terms of their learning experience, it is proving to be quite interesting. Being in a company, you get to see what reality is like outside of a controlled environment and also, being in another country, you are enriched by the different working and organisational methodologies.

Un punto que ás veces nos preocupa é cómo será o trato coas nosas compañeiras e compañeiros e a nosa persoa de contacto. Se nos irá ben, mal ou regular, sobre todo ao pensar no idioma.

A point that sometimes worries us is how we will deal with our companions and our contact person. Whether it will be good, bad or average, especially when thinking about the language.

Neste caso, Joao, explícanos que o trato está sendo moi bo e que o desenvolvemento co idioma vai ben, avanzando diariamente con él e non supóndolle unha gran probemática.

In this case, Joao, explain to us that the treatment is going very well and that the development with the language is going well, advancing daily with him and not being a big problem for him.

Esta experiencia fíxolle cambiar (e iso que aínda non rematou), ao principio custáballe acostumarse a ter que compaxinar a realización das prácticas na empresa e a levar a cabo as tarefas domésticas e, aínda que non o creades, esta mera reflexión xa supón un gran avance, non só na estruturación do noso pensamento senón tamén no noso crecemento persoal, fácendo de nós persoas máis independentes, capaces de organizar os nosos tempos, e por iso, Joao, no seu tempo de lecer adícase a visitar monumentos e diferentes zonas da cidade.

This experience made you change (and this has not yet finished), at the beginning you got used to having to combine work experience in the company and to carry out domestic tasks and, even if you don’t believe it, this mere reflection is already a great step forward, not only in the structuring of our thinking but also in our personal growth, making us more independent people, capable of organising our own time, and for this reason, Joao, in his leisure time, visits monuments and different areas of the city.

Por último, convídavos a vivir a experiencia.

Finally, let us invite you to live the experience.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *