A experiencia de Charo Tabales e Mª Luz Rodríguez

A continuación, deixámosvos un texto escrito por dúas das vosas compañeiras contando a súa experiencia de Erasmus+:

Despois de finalizar en xuño de 2021 o Ciclo Medio «Técnico en atención a persoas eb situación de dependencia», chegou o momento de realizar a formación en centros de traballo (FCT) ou as coñecidas «prácticas».

Tíñamos dúas posibilidades: realizar as prácticas en Ourense, cidade a que pertence o CIFP Portovello, ou acollernos ao programa internacional Erasmus+e facelas no estranxeiro.

Cando o noso titor nos propuxo facer as prácticas fóra de España, non o pensamos dúas veces pola oportunidade que se nos presentaba (só lle demos voltas á cidade!!). Nin sequera pensamos que pola nosa idade non encaixábamos moito neste programa (estamos habituadas a que sexan os mozos e as mozas quen participen no programa Erasmus+).

A oprotunidade de coñecer durante durante dous meses e medio, a forma de traballar noutro país, a súa idiosincrasia, a súa forma de vida, os seus costumes, … resultounos moi atractiva, sabedoras que o noso futuro está en España polas nosas circunstancias persoais e familiares. Ou viviamos agora esta experiencia ou non se nos presentaría outra oportunidade.

E así, moi ilusionadas, iniciamos as prácticas na Santa Casa da Misericordia de Vila Nova de Cerveira- Lar María Luísa. É unha institución sen ánimo de lucro, un «Fogar de maiores» («Lar de Idosos», en portugés), que acolle a persoas en situación de dependencia.

Levamos un mes realizando as pfrácticas e a experiencia resulta moi gratificante e enriquecedora, tanto no traballo coas persoas maiores e dependentes, como na relación que temos co persoal directivo, as coidadoras e outro persoal que atenden aos usuarios/as.

Se temos en conta que o pobo portugués é coñecido pola súa amabilidade, tolerancia, simpatía e abertura, non é de estrañar que o trato connosco sexa sempre impecable, moi respetuoso, cordial e de confianza.

Se de algo serve a nosa experiencia, que sexa para animarvos a vivir esta estupenda oportunidade.

The experience of Charo Tabales and Mª Luz Rodríguez

Here is a text written by two of your classmates about their Erasmus+experience:

After completing in June 2021 the vocational education training «Technician in care for people with a situation of dependency», it is time to carry out training in workplaces (FCT) or the well known «practices».

We had two possibilities: to do the internship in Ourense, the city to wich the CIFP Portovello belongs, or to take part in the international Erasmus+ program and do it abroad.

When our tutor suggested us to do the internship outside of Spain, we didn´t think twice about the opportunity that presented itself to us (we just went around the city!!). We don´t even think that because of our age we didn´t fit in well with this program (we are used to young men and women participating in the Erasmus+ program).

The opportunity to get to know each other for two and a half months, the way to work in another country, their idiosyncrasies, their way of life, their customs,… We foundit very attractive, knowing that our future is in Spain due to our circumstances personal and family. Either we lived this experience now or we would not be presented with another opportunity.

And so, very excited, we started the internship at the Santa Casa da Misericordia in Vila Nova de Cerveira- Lar María Luisa. It is a non-profit institution a «Home for the Elderly» («Lar de Idosos» in Portuguese), wich welcome people in a situation of dependency.

We have been doing internships for a months and the experience is very rewarding and enriching both in the work with the elderly and dependents, and in the relationship we have with the management staff, the caregivers and other staff who serve the users.

If we take into account that the Portuguese people are known for their kindness, tolerance, sympathy and openness, it is not surprising that the treatment with us is always impeccable, very respectful, cordial and trustworthy.

If our experience is of any use, let it be to encourage you to live this great opportunity.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *