Falando con Marilin Perdomo e Nuría Martínez

A nosa compañeira Marilin Perdomo, está en Portugal realizando as prácticas, e mándanos esta foto da súa oficina.

Our colleague Marilin Perdomo, is in Portugal doing her internship, and she sends us this photo of her office.

Explícanos, que a experiencia está sendo moi boa.

Explain to us that the experience is going very well.

No traballo lévase moi ben con todos. As súas funcións desempeñas no departamento de loxística.

He is very good with everyone in his job. His functions are performed in the Logistics Department.

No tocante ao idioma, avanzou bastante e está a coñecer toda a cidade, parecéndolle cada vez máis interesante todo o que lle ofrece.

As far as language is concerned, he has made a lot of progress and is getting to know the whole city, finding everything it has to offer increasingly interesting.

Nuría Martínez, é outra das nosas compañeiras que está a realizar o Erasmus+.

Nuría Martínez, is another of our colleagues who is doing Erasmus+.

A súa experiencia está chea de contrastes.

His experience is full of contrasts.

Por un lado, pensa que está moi ben para aprender novos idiomas, coñecer máis lugares e novas persoas.

On the one hand, he thinks it is very good for learning new languages, getting to know more places and new people.

Nalgúns momentos, sentiu que precisaba máis apoio para realizar as tarefas pero así aprendeu a desenvolverse de forma autónoma.

At some points, she felt that she needed more support to carry out her tasks, but she learned to develop independently.

Na empresa é como se esperaba, realizando diversas tarefas de alimentación, aseo…

The work in the company is as I expected, performing tasks such as feeding, cleaning,…

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *