Benvidos!!!

      No hay comentarios en Benvidos!!!

Este é o noso blog do departamento de intrenacionais, aquí recolleremos información de interese xeral (convocatorias, prazos, novidades, etc.), experiencias de antigos alumnos que estiveron ou están actualmente realizando as súas mobilidades e, en definitiva toda aquela información que poida ser do voso interese.

Realizar unha estadía Erasmus+, resulta unha experiencia enriquecedora en todos os planos, por iso vós deixamos algúns aspectos que podedes ter en conta para valorar esta posibilidade!

 • Cursar unha beca Erasmus+, é unha experiencia que te aporta madurez, axudarate a mellorar como persoa ao obrigarte a sair da túa zona de confort e enfrontarte a novos retos.
 • Ter unha experiencia formativa no ámbito laboral no estranxeiro, o que sen dúbida dará valor enghadido ao teu CV, ademais de coñecer novas metodoloxías e formas de traballar.
 • Perfeccionar o coñecemento do inglés e do idioma do país de destino, algo fundamental hoxe en día.
 • Coñecer e aprender a respectar outras culturas e modelos de vida o que de paso axudarate a valorar máis o noso acervo cultural.
 • Ao estar nun novo país, sen estar ao paraugas da túa familia e amigos desenvolveras unha gran capacidade de adaptación, superación de diferentes retos, o que sen dúbida é unha calidade que te axudará non só no moemento que estés no mundo laboral, senón no teu día a día a hora de enfrontarte cos problemas que poidan xurdir debido a independencia gañada, etc.
 • É unha oportunidade única para coñecer mundo e crear novos lazos con persoas doutras culturas, creándose un vínculo que en moitos casos perdurará no resto das vosas vidas.

Welcome!!!

This is our blog of the international department, here we will collect information of general interest (calls, deadlines, newa, etc.), experiences of students who have been or are currently doing their mobility and all that information that may be of your interest.

An Erasmus+ stay is an enriching experience in every way, so we provide you with some aspects that you can take into account to assess this possibility!

 • Studying an Erasmus+ schorlarship is an experience that brings you maturity, will help you improve as a person by forcing you to step out of your comfort zone and face new challenges.
 • Have training experience in the workplace abroad, wich will undoubtedly add value tou your CV, as well as elarn new methodologies and ways of working.
 • Improving knowledge of English and the language of the destination country, wich is essential today.
 • To know and learn to respect other cultures and models of life, wich in turn will help you to value our cultural heritage more.
 • By being in a new country, without being under the umbrella of your familiy and friends you will develop a great ability to adapt, overcoming different challenges, which is undoubtedly a quality that will help you not only in the moment you are in the world of work, but in the your day to day time to deal with the problems thay may arise due to the independence gained.
 • It is a unique opportunity to get to know the world and create new bonds with people from other cultures, creating a bond that in may cases will last for the rest of your life.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *